จังหวัดที่เปิดรับสมัครไรเดอร์ใหม่
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้