banner35.jpg

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการยื่นภาษีมีอะไรบ้าง

 • เอกสารแสดงรายได้ หนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) จากนายจ้าง เป็นเอกสารที่ระบุว่าปีนั้นมีรายได้รวมเท่าไหร่ มีการหักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่างๆ

 • รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ตลอดทั้งปี ได้แก่ ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา หรือบุตร

 • เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษีเพื่อนำมาใช้ในการกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษี เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน, เบี้ยประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ

คลิก.jpg
วิธีการยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต
ยื่นออนไลน์.JPG


1. คลิกที่

จากนั้นเลือกประเภทแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา “ภ.ง.ด.90/91”

3.1.JPG

ระบบจะแสดงหน้าจอ รายละเอียดให้เลือก “ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91”

3.2.JPG

ระบบจะแสดงหน้าจอ Login ให้บันทึกหมายเลข ผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนกับกรมสรรพากร และเลือก “ตกลง”

3.3.JPG

2. เข้าสู่หน้าจอแบบแสดงรายละเอียดในส่วนของข้อมูลผู้มีเงินได้ ให้ตรวจสอบข้อมูลผู้มีเงินได้ ที่ปรากฏว่าถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

4.JPG

สามารถเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล และแก้ไขที่อยู่ได

4.1.JPG
4.2.JPG

เลือก “ทารายการต่อไป” ระบบจะแสดงหน้าจอข้อความแจ้งเตือนให้ตรวจสอบข้อมูล ชื่อ/ชื่อสกุล/ที่อยู่ ให้ถูกต้อง เนื่องจากหากเลือกท ารายการต่อไปแล้วจะไม่สามารถ กลับมาหน้านี้ ได้อีก

4.3.JPG

5. เข้าสู่หน้าจอการกรอกข้อมูลการยื่นแบบ จะมี 6 หน้า ดังนี้

5.1 หน้าหลัก

5.2 เลือกเงินได้/ลดหย่อน

5.3 บันทึกเงินได้

5.4 บันทึกลดหย่อน

5.5 ค านวณภาษี

5.6 ยืนยันการยื่นแบบ โดยจะต้องกรอกข้อมูลเรียงลำดับตามแต่ละหน้าไปจนถึงหน้ายืนยันการยื่นแบบฯ แต่สามารถ ย้อนกลับมาแก้ไขข้อมูลในหน้าหัวข้อต่างๆ ได้

5.1 หน้าหลัก ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดขอผู้มีเงินได้ ดังนี้

 • ผู้มีเงินได้

 • สถานภาพผู้มีเงินได้

 • สถานการณ์ยื่นแบบ

 • คู่สมรส

 • ข้อมูลการมีเงินได้และสถานการณ์ยื่นแบบฯ ของคู่สมรส

5.1.JPG

5.2 เลือกเงินได้/ลดหย่อน แสดงข้อมูล ดังนี้

 • เลือกรายการเงินได้พึงประเมิน ให้ไรเดอร์เลือกมาตรา40(8)

 • เลือกเงินได้ที่ได้รับยกเว้น/ค่าลดหย่อน

5.2.JPG

5.3 บันทึกเงินได้

 • ระบบจะแสดงข้อมูลตามประเภทเงินได้พึงประเมินที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 5.2 สามารถย้อนกลับไป เพิ่ม/ลด ประเภทเงินได้

 • เลือกประเภทเงินได้ “จำนวนเงินได้ทั้งหมด” ระบบจะคำนวณอัตราร้อยละที่ใช้ หักค่าใช้จ่ายให้อัตโนมัติ หรือเปลี่ยนเลือกเป็นหักค่าใช้จ่ายจริงได้

 • บันทึกข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งหมด (ในกรณีไม่มีให้ใส่เป็น 0.00) และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้

40(8).JPG

5.4 บันทึกลดหย่อน

 • รายการลดหย่อนและยกเว้นจะปรากฏตามที่เลือกไว้ในหัวข้อที่ 5.2 ส่วน “เลือก เงินได้ที่ได้รับยกเว้น/ค่าลดหย่อน” ในกรณีที่ไม่เลือกก็จะไม่ปรากฏ สามารถย้อนกลับไป เพิ่ม/ลด รายการลดหย่อนได้

 • สามารถบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับการลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้ไม่เกินเกณฑ์ที่ สรรพากรกำหนด ถ้าบันทึกจำนวนเงินเกินเกณฑ์จะขึ้นข้อความปฏิเสธแจ้งเตือน

5.4.JPG

5.5 คำนวณภาษี ระบบจะสรุปข้อมูลการคำนวณภาษี และเงินได้ที่ได้รับยกเว้นสามารถ กรอกในส่วนการคำนวณภาษีได้ ดังนี้ (ในกรณีไม่มีให้ใส่เป็ น 0.00)

 • เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา/การกีฬา

 • เงินบริจาค

 • ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นจากการซื้ ออสังหาริมทรัพย์

5.5.JPG

สามารถเลือกแสดงเจตนาบริจาคภาษีให้พรรคการเมืองได้ ในกรณีที่มีภาษีชำระตั้งแต่100 บาทขึ้นไป

5-.JPG

5.6 ยืนยันการยื่นแบบ

 • ระบบจะแสดงใบหน้าแบบรายการภาษี ภ.ง.ด.90/91 ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้บันทึก และจำนวนเงินที่ต้องชำระภาษี กรณีไม่มีภาษีชำระจะแสดงเป็น 0.00 บาท

 • เลือก “ยืนยันการยื่นแบบ” จะสิ้นสุดการบันทึกแบบแสดงรายการภาษี

5.6.JPG

กรณีที่ผู้มีเงินได้มีภาษีชำระไว้เกิน ระบบจะปรากฏส่วนคำร้องขอคืนภาษี ดังนี้

 • มีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษี

 • ไม่มีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษี หากเลือก “มีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษี” ระบบจะแสดงข้อความให้แจ้งผลการคืนเงินภาษี ผ่านระบบ SMS โดยให้ระบุเบอร์โทรศัพท์แล้วตกลง เลือกทำรายต่อไป ระบบจะเข้าสู่ขั้นตอน ต่อไป

5.7.JPG

ในส่วนนี้ หาก “มีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษี” โดยสามารถเลือกวิธีการจัดส่งเช็คคืนภาษีได้ ดังนี้

 • ไม่ประสงค์ลงทะเบียน EMS

 • ประสงค์ลงทะเบียน EMS ฉบับละ 32 บาท โดยหักจากเงินภาษีที่ได้คืนของท่าน ทั้งนี้ ต้อง ได้รับคืนไม่น้อยกว่าค่าบริการฝากส่ง

ภาษีที่ชำระเกินไว้.JPG

กรณีที่เลือก “ประสงค์ลงทะเบียน EMS ฉบับละ 32 บาท” จะมีข้อความแจ้งเตือน และแสดงจำนวนเงินคงเหลือที่ขอคืนภาษ

5.9.JPG

6. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เลือก “ยืนยันการยืนแบบ”

6.JPG

7. ระบบจะแสดงผลการยื่นแบบ สามารถเลือก “พิมพ์แบบ”

7.JPG

ภาพและข้อมูลอ้างอิงจาก : กรมสรรพากร