นโยบายความเป็นส่วนตัว – ไรเดอร์

ใครคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

     ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ องค์กรที่กำหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการประมวลผลดังระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คือ บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ประเทศไทย) จำกัด  2034/88, 2034/129, 2034/130 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 19 ชั้น 30  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทยภายหลังจากนี้เรียกว่า “ฟู้ดแพนด้า” “เรา” “ของเรา” และ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”  บริษัทฯ จะใช้คำว่า “ไรเดอร์” หรือ  “ผู้รับจ้างอิสระ” ในการเรียกท่าน

เมื่อใดที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะใช้บังคับ

     นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับบุคลใด ๆ ก็ตามที่ได้เข้าถึงแพลตฟอร์มสำหรับไรเดอร์ของเราที่ https://rider.foodpanda.co.th (“แพลตฟอร์ม”) หรือแอปพลิเคชันของโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีชื่อว่า “Roadrunner” (“แอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่”) อีกทั้ง นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะใช้บังคับกับท่านในกรณีที่ท่านได้ส่งใบสมัครเป็นไรเดอร์ของเรา รวมถึงตลอดระยะเวลาของความสัมพันธ์เชิงสัญญาระหว่างเราในกรณีที่ท่านได้เป็นไรเดอร์ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

เหตุใดเราจึงต้องทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราทำการประมวลผล

     ด้านล่างนี้ท่านสามารถเห็นได้ว่าข้อมูลใดของท่านที่เราต้องการ เพื่อวัตถุประสงค์ใด และในกรณีใดบ้างที่เราจะแบ่งปันข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลอื่น

     ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลซึ่งเราสามารถใช้ในการระบุตัวบุคคลของท่านได้ ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม เช่น ชื่อและนามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด ข้อมูลสถานที่ หรือที่อยู่อีเมล

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราทำการประมวลผล 

     เพื่อให้บริการจัดส่งให้แก่ลูกค้าของเรา เราได้ใช้เครื่องมือ และระบบที่หลากหลายซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดส่งตามคำสั่งซื้อสินค้า  นอกจากนี้ เรายังใช้เครื่องมือ และระบบทั้งภายนอก และภายในในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการบริหารจัดการบุคลากร และการดำเนินธุรกิจ 

     เราเก็บรวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามประเภทดังต่อไปนี้ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ โดยเป็นไปภายใต้ขอบเขตของการใช้เครื่องมือ และระบบต่าง ๆ 

ประเภทของข้อมูล                         คำอธิบาย

ข้อมูลการระบุตัวตน                ชื่อ นามสกุล ที่อยู่

ข้อมูลการติดต่อ                       ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ 

ข้อมูลบัญชี                             วันเกิด สถานที่เกิด สัญชาติ เพศ รายละเอียดบัญชีธนาคาร หมายเลขประจำตัว หมายเลขใบอนุญาตขับขี่รถ                                                   จักรยานยนต์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ของท่าน เช่น รุ่น และ                                                    หมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ รูปถ่ายของท่านตามที่ปรากฏบนบัตรประจำตัว และใบอนุญาตขับขี่รถ                                                       จักรยานยนต์

ข้อมูลการปฏิบัติงาน                  ระยะเวลาที่ใช้แอปพลิเคชัน  รายละเอียดคำสั่งซื้อสินค้า เวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดของกะการทำงาน

ข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์           ข้อมูลจีพีเอส

 

ข้อมูลทางเทคนิค                       ข้อมูลอุปกรณ์ในแอปพลิเคชันของไรเดอร์ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลการส่งสินค้า และข้อมูลการปฏิบัติงาน 

ข้อมูลบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน    ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ติดต่อได้ของท่านในกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลด้านการตลาด                    รูปภาพ วิดีโอ เสียง

ข้อมูลด้านความปลอดภัย            ภาพถ่าย วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหวซึ่งบันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิด (CCTV)

 

      ส่วนหนึ่งของการสมัครเป็นไรเดอร์ของท่าน ฟู้ดแพนด้ากำหนดให้ท่านส่งมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของท่าน และภายหลังจากนั้น เพื่อการบริหารจัดการความสัมพันธ์เชิงสัญญาของเรา เอกสารดังกล่าวอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับหมู่โลหิต และ/หรือศาสนาของท่านปรากฏอยู่ ซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวภายใต้มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว”) ฟู้ดแพนด้ามิได้มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านโดยเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ดังนั้น เราจึงสนับสนุนให้ท่านทำการขีดฆ่า หรือนำออกซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวใด ๆ (หากมี) ก่อนที่จะนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่เรา ในกรณีที่ท่านไม่ได้ขีดฆ่า หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวออก เราจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นในการนำข้อมูลดังกล่าวออกจากเอกสารของท่านโดยสุจริต และโดยมิได้มีเจตนาร้ายแต่อย่างใด

 

     ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่ฟู้ดแพนด้า ท่านจะต้องรับประกันว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว และหากจำเป็น ท่านจะต้องรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว หรือรับประกันว่าท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายอื่นใดในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เรา

 

เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใด 

     เราจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และการประมวลผลนั้นจะต้องได้สัดส่วน เราขอแสดงข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของวัตถุประสงค์ และฐานความชอบด้วยกฎหมายดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์                                                               

การสรรหาบุคลากร         

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้                            

ในส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหาบุคลากร เราเก็บรวบรวม  ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลส่วน    บุคคลของท่านบนพื้นฐานของข้อมูลที่ท่านได้ให้กับเรา วัตถุประสงค์ของการประมวลผลนั้นเพื่อ  ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับ หรือการปฏิเสธผู้สมัคร นอกจากนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกประมวล    ผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของท่าน

 

 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลการระบุตัวตน

 • ข้อมูลการติดต่อ

 • ข้อมูลบัญชี

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • การเข้าทำสัญญา เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านในการเข้าทำสัญญากับเรา

 

หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา ฟู้ดแพนด้าอาจไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนสรรหาบุคลากรสำหรับท่านได้

วัตถุประสงค์     

การเรียกผู้สมัครกลับมาดำเนินการ

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้        

หากผู้สมัครไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครให้แล้วเสร็จ เอสเอ็มเอส (SMS) หรืออีเมลจะถูกส่งไปเตือนผู้สมัคร ให้ผู้สมัครทำขั้นตอนการสมัครซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้กระบวนการสมัครแล้วเสร็จ

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ข้อมูลการระบุตัวตน

 • ข้อมูลการติดต่อ

 

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • การเข้าทำสัญญา เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านในการเข้าทำสัญญากับเรา

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้แน่ใจได้ว่าขั้นตอนการสมัครนั้นจะเป็นไปอย่างราบรื่น และได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น

 

หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา ฟู้ดแพนด้าอาจไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนสรรหาบุคลากรสำหรับท่านได้

วัตถุประสงค์

สัญญา

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

การจัดทำสัญญาผู้รับจ้างอิสระ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ข้อมูลการระบุตัวตน

 • ข้อมูลบัญชี

 

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • การปฏิบัติตามสัญญา 

 

หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา ฟู้ดแพนด้าอาจไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้

วัตถุประสงค์

การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

การเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการวันแรก การฝึกอบรมไรเดอร์ใหม่

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ข้อมูลการระบุตัวตน

 • ข้อมูลบัญชี

 

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • การปฏิบัติตามสัญญา

 

หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา ฟู้ดแพนด้าอาจไม่สามารถดำเนินการให้ท่านเริ่มต้นปฏิบัติงานในฐานะไรเดอร์ของเราตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาผู้รับจ้างอิสระได้

วัตถุประสงค์

การควบคุมดูแลการเข้าปฏิบัติงาน (Presence Monitoring)

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

การประเมินความน่าเชื่อถือของไรเดอร์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา 

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ข้อมูลการติดต่อ

 

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • การปฏิบัติตามสัญญา

 

หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา ฟู้ดแพนด้าอาจไม่สามารถทำการประเมินความน่าเชื่อถือ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของท่านได้ ด้วยเหตุนี้ ฟู้ดแพนด้าอาจต้องทำการบอกเลิกความสัมพันธ์เชิงสัญญาของเรา

วัตถุประสงค์

บัญชี

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

สร้างบัญชีผู้ใช้ที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ต้องใช้

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ข้อมูลการระบุตัวตน

 • ข้อมูลบัญชี

 

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • การปฏิบัติตามสัญญา

 

หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา ฟู้ดแพนด้าอาจไม่สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งานให้แก่ท่านได้ ด้วยเหตุนี้ ฟู้ดแพนด้า และ/หรือท่านอาจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาภายใต้สัญญาผู้รับจ้างอิสระได้ 

วัตถุประสงค์

บันทึกเวลาการทำงาน

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

การบันทึกงานที่ทำโดยไรเดอร์

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ข้อมูลการระบุตัวตน

 • วัน และเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดของกะการทำงาน

 

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • การปฏิบัติตามสัญญา

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 

หากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกเวลาการทำงานของท่าน ฟู้ดแพนด้าจะไม่สามารถประเมินเวลาการทำงาน และการปฏิบัติงานของท่านได้ อีกทั้ง ฟู้ดแพนด้าจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่างานที่ท่านได้ปฏิบัตินั้นเป็นไปตามสัญญาผู้รับจ้างอิสระหรือไม่ ทั้งนี้ จึงอาจส่งผลให้ฟู้ดแพนด้าไม่สามารถชำระเงินให้แก่ท่านสำหรับบริการที่ท่านได้ให้ไว้ได้ภายใต้สัญญาผู้รับจ้างอิสระได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือแต่บางส่วน

 

วัตถุประสงค์

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับสถานะของคำสั่งซื้อ หรือการจัดส่ง

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ข้อมูลการระบุตัวตน

 • ข้อมูลการติดต่อ

 • ข้อมูลสถานที่

 • เนื้อหาของการติดต่อสื่อสาร

 • รูปภาพ (หากมี)

 

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • การปฏิบัติตามสัญญา

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 

หากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ฟู้ดแพนด้าจะไม่สามารถทำการติดตามได้ว่าท่านได้ดำเนินการจัดส่งคำสั่งซื้อให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง และ/หรือแล้วเสร็จหรือไม่ ทั้งนี้ จึงอาจส่งผลให้ฟู้ดแพนด้าไม่สามารถชำระเงินให้แก่ท่านสำหรับบริการที่ท่านได้ให้ไว้ได้ภายใต้สัญญาผู้รับจ้างอิสระได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือแต่บางส่วน

วัตถุประสงค์

ภาพถ่ายและวิดีโอ

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

การบันทึก และเผยแพร่ภาพถ่าย และวิดีโอของไรเดอร์ในสื่อสำหรับการตลาด การโปรโมท และการอบรม

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ข้อมูลการระบุตัวตน

 • ข้อมูลด้านการตลาด

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • ความยินยอม

วัตถุประสงค์

การบริหารจัดการไรเดอร์

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

เราเก็บรวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการประมวลผล และการจัดทำเอกสารที่กฎหมายได้กำหนด และเพื่อเป็นหลักฐาน ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับค่าตอบแทนของไรเดอร์ของเรา 

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ข้อมูลการระบุตัวตน

 • ข้อมูลการติดต่อ

 • ข้อมูลบัญชี

 

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • การปฏิบัติตามสัญญา 

 • หน้าที่ตามกฎหมาย

 

หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา ฟู้ดแพนด้าอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาภายใต้สัญญาผู้รับจ้างอิสระซึ่งได้ทำไว้กับท่านได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกประมวลผล หรือจะถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจทำให้ฟู้ดแพนด้า และ/หรือท่านละเมิด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบที่ใช้บังคับได้

วัตถุประสงค์

การติดต่อสื่อสาร

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

เครื่องมือต่าง ๆ ถูกนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเรากับไรเดอร์ผ่านทางแพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่วัตถุประสงค์ในการประมวลผลนั้นเป็นไปเพื่อการติดต่อสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยไรเดอร์ภายใต้สัญญาผู้รับจ้างอิสระซึ่งได้ทำไว้กับเรา

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ข้อมูลการระบุตัวตน

 • ข้อมูลการติดต่อ

 

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • การปฏิบัติตามสัญญา 

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

หากไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ฟู้ดแพนด้าอาจไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับท่าน หรือจัดหาข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นต่อการให้บริการของท่านภายใต้สัญญาผู้รับจ้างอิสระซึ่งได้ทำไว้กับเราได้

วัตถุประสงค์

การจัดส่ง

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

เพื่อให้แน่ใจได้ว่า มีการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อโดยลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลพิกัดของไรเดอร์จะถูกเก็บรวบรวมไว้ เพื่อให้คำสั่งซื้อถูกมอบหมายให้ไรเดอร์ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ข้อมูลการระบุตัวตน

 • ข้อมูลการติดต่อ

 • ข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

 • ข้อมูลทางเทคนิค

 

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • การปฏิบัติตามสัญญา 

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

 

ในกรณีนี้ หากไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ฟู้ดแพนด้าจะไม่สามารถมอบหมายคำสั่งซื้อของลูกค้าให้แก่ท่านได้เนื่องจากเราไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าท่านอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือไม่ ซึ่งจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาผู้รับจ้างอิสระของฟู้ดแพนด้า และ/หรือท่าน

วัตถุประสงค์

การประเมินเวลาการจัดส่ง

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

เพื่อให้สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงเวลาจัดส่งที่คาดการณ์ ข้อมูลความเร็วเฉลี่ยจะถูกนำมาประมวลผลในรูปแบบที่ไม่มีการระบุตัวตน

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (ไม่ระบุตัวตน)

 

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

วัตถุประสงค์

การชำระเงิน

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

การจัดทำรายการเดินบัญชี การชำระค่าบริการ การจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับบริการที่ท่านได้ดำเนินการภายใต้สัญญาผู้รับจ้างอิสระของเรา

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ข้อมูลการระบุตัวตน

 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 • ข้อมูลการติดต่อ

 • รายละเอียดบัญชีธนาคาร

 

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • การปฏิบัติตามสัญญา

 • หน้าที่ตามกฎหมาย

 

หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา ฟู้ดแพนด้าอาจไม่สามารถชำระค่าบริการที่ท่านมีสิทธิได้รับให้แก่ท่านได้ นอกจากนี้ เรายังมีหน้าที่ที่จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับบริการที่ท่านได้จัดหาให้แก่เรา และเพื่อที่จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ดังนั้น หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา เราจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเราได้

วัตถุประสงค์

อุปกรณ์ของไรเดอร์

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

ไรเดอร์จะได้รับอุปกรณ์สำหรับไรเดอร์จากเรา  โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของไรเดอร์ ตลอดจนเป็นการปกป้องตัวไรเดอร์ด้วย ทั้งนี้ เราบริหารจัดการ และควบคุมดูแลอุปกรณ์ที่ให้ไปเพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ 

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ข้อมูลการระบุตัวตน

 • ข้อมูลการติดต่อ

 

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • การปฏิบัติตามสัญญา

 

หากไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ฟู้ดแพนด้าจะไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น หรือหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์เหล่านั้นตามที่ได้ตกลงกันไว้ภายใต้สัญญาผู้รับจ้างอิสระได้

วัตถุประสงค์

การบันทึกเวลา

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

เราเก็บรวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของไรเดอร์เพื่อใช้ในการจัดส่ง วัตถุประสงค์ของการประมวลผลนั้นเป็นไปเพื่อเก็บรวบรวมชั่วโมงการทำงาน และจัดทำบันทึกที่จำเป็นต่าง ๆ 

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ข้อมูลการระบุตัวตน

 • ข้อมูลการติดต่อ

 • ข้อมูลบัญชี

 • ข้อมูลการปฏิบัติงาน

 • ข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

 

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • การปฏิบัติตามสัญญา 

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

บันทึกเวลานั้นจำเป็นสำหรับเราในการคำนวณค่าบริการที่ท่านมีสิทธิได้รับภายใต้สัญญาผู้รับจ้างอิสระ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถทำการชำระเงินสำหรับค่าบริการที่ท่านจัดหาให้ได้ ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือแต่บางส่วน

วัตถุประสงค์

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของไรเดอร์นั้นจะประเมินตามคุณภาพ (คำร้องเรียนจากร้านอาหาร และลูกค้า) ปริมาณคำสั่งซื้อที่จัดส่ง นอกจากนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความน่าเชื่อถือ การเข้าใช้งาน (login) ที่ถูกต้อง และการรับคำสั่งซื้อระหว่างกะการทำงาน จนถึงสิ้นสุดกะการทำงาน  ตลอดจนการดำเนินการตามคำสั่งซื้ออย่างถูกต้อง

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ข้อมูลการระบุตัวตน

 • ข้อมูลการติดต่อ

 • ข้อมูลการปฏิบัติงาน

 • ข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

 • ข้อมูลทางเทคนิค

 

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • การปฏิบัติตามสัญญา

 

หากไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ฟู้ดแพนด้าอาจไม่สามารถดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของท่านตามที่ได้ตกลงกันไว้ภายใต้สัญญาผู้รับจ้างอิสระได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์เชิงสัญญาระหว่างเรา

วัตถุประสงค์

การบอกเลิกสัญญา

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

การบอกเลิกสัญญาที่มีกับไรเดอร์ตามปกติ และที่เป็นกรณีพิเศษ

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ข้อมูลการระบุตัวตน

 • ข้อมูลการติดต่อ

 

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • การปฏิบัติตามสัญญา

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นสำหรับเราในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของเราหากเราจะต้องบอกเลิกความสัมพันธ์เชิงสัญญาของเรา

วัตถุประสงค์

การเลิกปฏิบัติงาน

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

การเลิกใช้งานบัญชีที่มีอยู่ การส่งคืนเสื้อผ้า และอุปกรณ์ที่ท่านได้รับ

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ข้อมูลการระบุตัวตน

 • ข้อมูลการติดต่อ

 

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • การปฏิบัติตามสัญญา

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานที่ท่านมีไว้กับเรา หากไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจไม่สามารถติดตามการส่งคืนเสื้อผ้า และอุปกรณ์ของท่านได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านละเมิดสัญญาผู้รับจ้างอิสระ

วัตถุประสงค์

การจัดเก็บเอกสาร (Archive)

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

การจัดเก็บเอกสารต้องเป็นไปตามการจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ข้อมูลการระบุตัวตน

 • ข้อมูลการติดต่อ

 • วันเกิด

 • ข้อมูลภาษี

 • เวลาปฏิบัติงาน 

 

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • หน้าที่ตามกฎหมาย 

 

ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เรามีหน้าที่ในการเก็บรักษาเอกสารเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี มิเช่นนั้นอาจถือว่าเราฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว

วัตถุประสงค์

การโฆษณา และการตลาด

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

การตลาดออนไลน์

โดยหลักแล้ว ขั้นตอนการว่าจ้างของเรานั้นขึ้นอยู่กับการหาบุคลการที่มีแนวโน้มที่จะเป็นไรเดอร์ เพื่อให้เราสามารถสรรหาผู้สมัครที่เหมาะสมได้ เราได้จัดทำแคมเปญด้านการตลาด ดังนั้น เราจึงนำเสนอให้ท่านเห็นถึงขั้นตอนต่าง ๆ อย่างโปร่งใสให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขั้นตอนการประมวลผลเพื่อการตลาดแบบออนไลน์ซึ่งเราดำเนินการนั้นรวมถึงการเลือกกลุ่มเป้าหมาย และการติดตามกลุ่มเป้าหมาย

การเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Targeting)

โดยหลักการ การเลือกกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง การเปลี่ยน และเคลื่อนที่เข้ามา (fade in) ของแบนเนอร์โฆษณาบนเว็บไซต์ที่ได้มีการดัดแปลงเป็นการเฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แสดงแบนเนอร์ที่น่าสนใจที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับผู้ใช้งาน และผู้ที่อาจเป็นไรเดอร์แต่ละราย โดยในขั้นตอนแรกเราจะทำการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และในขั้นตอนที่สอง เราจะว่าจ้างผู้ให้บริการให้แสดงโฆษณาของเราแก่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด เราไม่ได้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เพราะข้อมูลดังกล่าวถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ตั้งแต่ต้น เรา มีการแบ่งกลุ่มลูกค้า และจัดเตรียมโฆษณาที่แตกต่างกันไปสำหรับพอร์ทัล (portal) ต่าง ๆ เพื่อให้กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น

การติดตามกลุ่มเป้าหมาย (Retargeting)

ทันทีที่ท่านได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมไรเดอร์ของเรา เราจะจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้ในคุกกี้ (cookies) หากท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นต่อ พาร์ทเนอร์ที่รับโฆษณาให้เราจะทำการเตือนท่านแทนเราว่าท่านยังไม่ได้ส่งใบสมัครเราไม่อยากให้ท่านพลาดโปรแกรมไรเดอร์ที่ดีเยี่ยมของเรา

ท่านสามารถยกเลิกการติดตามกลุ่มเป้าหมายได้โดยการลงโปรแกรมเสริม (add-ons) บนบราวเซอร์ของท่าน นอกจากนี้ ท่านสามารถ และควรลบคุกกี้ที่จัดเก็บไว้ในบราวเซอร์ที่ท่านใช้อย่างสม่ำเสมอด้วย

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ข้อมูลการติดต่อ

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

วัตถุประสงค์

บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

เพื่อใช้ในการติดต่อบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉินของท่านในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน เช่น กรณีที่ท่านประสบอุบัติเหตุ และไม่มีสติสัมปชัญญะ หรือในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน เป็นต้น

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ข้อมูลบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน

 

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

วัตถุประสงค์

การจัดให้ได้รับผลประโยชน์ภายใต้สัญญา

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

เพื่อจัดให้ไรเดอร์ได้รับผลประโยชน์ และประกันภัยที่เหมาะสมสำหรับรถจักรยานยนต์ของไรเดอร์ตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาผู้รับจ้างอิสระ

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ข้อมูลการระบุตัวตน

 • ข้อมูลการติดต่อ

 • ข้อมูลบัญชี

 

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • การปฏิบัติตามสัญญา

 

หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคลข้างต้นแก่เรา ฟู้ดแพนด้าจะไม่สามารถจัดให้มี หรือจัดหาผลประโยชน์ และ/หรือประกันภัยที่เหมาะสมให้แก่รถจักรยานยนต์ของท่านได้ นอกจากนี้ หากไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ฟู้ดแพนด้าจะไม่สามารถชำระเงินคืนเงินที่ท่านได้สำรองออกไปก่อน หรือชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยใด ๆ ดังกล่าวให้แก่ท่านตามที่ได้ตกลงกันไว้ภายใต้สัญญาของเราได้

วัตถุประสงค์

ความปลอดภัย

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

เพื่อให้แน่ใจได้ถึงความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน สินทรัพย์ และบุคลากรซึ่งอยู่ในสถานที่ของเรา โดยการติดตั้ง และใช้งานกล้องวงจรปิด

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ข้อมูลด้านความปลอดภัย

 

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับคำขอใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามข้อจำกัด และเงื่อนไขของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภทของท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคำขอของท่าน

 

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • หน้าที่ตามกฎหมาย

 

หากไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ฟู้ดแพนด้าจะไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของเราในการอำนวยความสะดวกแก่ท่าน หรือการจัดหาช่องทางให้ท่านใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

วัตถุประสงค์

การเรียกร้องทางกฎหมาย

เหตุใดเราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเรียกร้องทางกฎหมาย รวมถึง การก่อตั้ง การใช้ การปฏิบัติตาม หรือการป้องกันสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ข้อมูลการระบุตัวตน

 • ข้อมูลการติดต่อ

 • ข้อมูลบัญชี

 • ข้อมูลการปฏิบัติงาน

 • ข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

 • ข้อมูลทางเทคนิค

 • ข้อมูลด้านความปลอดภัย

 

ฐานความชอบด้วยกฎหมาย

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • การก่อตั้ง การใช้ การปฏิบัติตาม หรือการป้องกันสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

 

ผู้เยาว์

     เพื่อให้มีสิทธิในการสมัคร และ/หรือในการเป็นไรเดอร์ของเรา ท่านจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ หากเราจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยใช้ฐานความยินยอม ท่านจะต้องดำเนินการให้แน่ใจว่าท่านได้รับความยินยอมที่จำเป็นจากผู้ปกครอง หรือผู้มีอำนาจปกครองของท่าน และจะต้องส่งมอบหลักฐานดังกล่าวให้เราโดยเร็วเมื่อได้รับการร้องขอ

 

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานเท่าไร 

     โดยทั่วไป เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลังจากได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว   โดยระเบียบเกี่ยวกับการลบข้อมูลอย่างละเอียดได้ถูกระบุไว้ในแนวคิดด้านการลบข้อมูลระดับภูมิภาคของเรา  ทั้งนี้ ระเบียบในการลบข้อมูลจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล ตามแนวคิดการลบข้อมูลของเรา เราได้กำหนดประเภทข้อมูลไว้หลากหลาย  และได้กำหนดระยะเวลาในการลบข้อมูลสำหรับข้อมูลประเภทต่าง ๆ เหล่านั้น เมื่อครบกำหนด ระยะเวลาการเก็บรักษา ข้อมูลที่จัดเก็บจะถูกลบทิ้ง เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะได้กำหนดไว้เป็นอื่น

 

     เพื่อเป็นการอธิบายถึงแนวคิดด้านการลบข้อมูลของเราให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยปกติแล้ว ในกรณีที่เราใช้ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้ ในกรณีที่เราใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยใช้ฐานความยินยอมจากท่าน เราจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้

 

     ดังนี้ ในบางกรณี คำขอให้ลบข้อมูลใด ๆ ของท่านอาจขัดกับระยะเวลาการเก็บรักษาตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในกรณีเช่นนี้จะทำให้เราไม่สามารถลบข้อมูลที่จัดเก็บได้เป็นระยะเวลาหนึ่งเป็นอย่างน้อย เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายเหล่านี้ เราจะปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหลังจากได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว และด้วยเหตุนั้น เราจึงรับประกันได้ถึงความสมบูรณ์ และความถูกต้องของข้อมูล

 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้ และเพราะเหตุใด 

เราไม่เคยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต  อย่างไรก็ตาม ในการประกอบกิจการของเรา เราจะมีการรับบริการจากผู้ให้บริการที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งเราจะให้ผู้ให้บริการดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลบางรายการเรา โดยการเข้าถึงดังกล่าวนั้นเป็นการเข้าถึงอย่างจำกัด และมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด  อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้เพื่อทำการประมวลผลในนามของเรา แต่ละบริษัทผู้ประมวลผลจะถูกตรวจสอบก่อน  โดยผู้รับข้อมูลทั้งหมดต้องมีมาตรการที่เป็นไปตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย  และต้องดำเนินการพิสูจน์ระดับการปกป้องข้อมูล โดยมีหลักฐานการพิสูจน์ที่เหมาะสม 

 

โดยข้อมูลดังปรากฏด้านล่างนี้ เราต้องการแจ้งให้ท่านทราบในลักษณะที่โปร่งใส และสามารถเข้าใจได้เกี่ยวกับผู้รับข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงของเรา พร้อมด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับข้อมูล

ผู้ให้บริการภายนอก

เหตุผล

ผู้ให้บริการภายนอกสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจของเราโดยจัดหากระบวนการแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT solution) และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ หรือโดยการดำเนินการให้มีความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจของเรา ตัวอย่างเช่น โดยการระบุ และแก้ไขข้อบกพร่อง  นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลยังอาจถูกเปิดเผยต่อที่ปรึกษาด้านภาษี ทนายความ หรือผู้สอบบัญชีภายนอก หากบุคคลดังกล่าวได้ให้บริการตามคำสั่ง

ผู้รับข้อมูล

สมาชิกของกลุ่มบริษัทของเรา (“กลุ่มบริษัทเดลิเวอรี่ ฮีโร่ เอสอี”)

เหตุผล

เราเป็นสมาชิกของกลุ่มบริษัทเดลิเวอรี่ ฮีโร่ เอสอี ซึ่งมีบางครั้งที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพภายในกลุ่มบริษัท ในบริบทนี้ เราจะให้การสนับสนุนแก่แต่ละฝ่ายภายในกลุ่มบริษัทเดลิเวอรี่ ฮีโร่ เอสอี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการของเรา นอกจากนี้ เรายังจัดให้มีเนื้อหา และบริการร่วม  ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับระบบ เป็นต้น

 

เรารับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทเดลิเวอรี่ ฮีโร่ เอสอี ภายใต้กรอบของข้อบังคับร่วม เรา และกลุ่มบริษัทเดลิเวอรี่ ฮีโร่ เอสอี ได้ตกลงว่า พวกเราทั้งหลายทั้งปวงจะรับประกันสิทธิของท่านอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ในกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะติดต่อ หรือส่งคำขอ หรือคำถามใด ๆ มายังกลุ่มบริษัทเดลิเวอรี่ ฮีโร่ เอสอี ท่านสามารถทำได้โดยใช้ข้อมูลการติดต่อด้านล่างนี้

ที่อยู่ Oranienburger Straße 70, 10117 Berlin 

ผู้รับข้อมูล

หน่วยงานที่ดำเนินคดี และกระบวนการทางกฎหมาย

เหตุผล

สามารถเกิดกรณีที่ไรเดอร์ และผู้ให้บริการบางรายของเราไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสม และต้องการทำให้เราเสียหาย ในกรณีเหล่านี้ เราไม่เพียงมีภาระหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากภาระหน้าที่ตามกฎหมาย แต่แน่นอนว่ายังเป็นประโยชน์ต่อเราที่จะป้องกันความเสียหาย และบังคับตามคำเรียกร้องของเรา และปฏิเสธการเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลอีกด้วย 

ผู้รับข้อมูล

หน่วยงานรัฐบาล

เหตุผล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของเรา รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กรมสรรพากร สำหรับวัตุประสงค์เกี่ยวกับด้านภาษี หรือตามที่ได้มีการเรียกร้องโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ หรือโดยคำสั่งศาล

ประเทศที่สามที่เราจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปมีประเทศใดบ้าง

แม้ว่าเราดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่านในเอเชียแปซิฟิก (APAC) เป็นหลัก แต่ในบางกรณี เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทอื่น ๆ ภายใต้ เดลิเวอรี่ ฮีโร่ เอสอี และผู้ให้บริการตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นซึ่งตั้งอยู่นอก APAC

 

ผู้รับข้อมูลทั้งหลายของเราต้องมีมาตรการตามข้อกำหนดบางประการสำหรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สาม  ก่อนที่เราจะโอนข้อมูลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการในประเทศที่สาม ผู้ให้บริการทุกรายจะต้องได้รับการประเมินเกี่ยวกับระดับการคุ้มครองข้อมูลของผู้ให้บริการก่อน  และเฉพาะผู้ให้บริการที่สามารถแสดงให้เห็นถึงระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอเท่านั้นที่จะได้รับเลือกให้เป็นผู้ให้บริการ

 

แม้กระนั้นก็ตาม หากจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่นซึ่งอยู่นอกเขตของท่าน และซึ่งมิได้มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนด และเราไม่มีเหตุตามกฎหมายอื่น ๆ ที่จะโอนข้อมูลดังกล่าวโดยมิได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงความไม่เพียงพอดังกล่าว และจะดำเนินการให้ได้รับมาซึ่งความยินยอมของท่านก่อนที่จะทำการโอนข้อมูลดังกล่าว


โดยไม่คำนึงว่าผู้ให้บริการของเราตั้งอยู่ใน APAC หรือในประเทศที่สาม ผู้ให้บริการแต่ละรายต้องลงนามในสัญญาการประมวลผลข้อมูลกับเรา ในทุก ๆ กรณี เราจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเท่าที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ และโดยเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลมีอะไรบ้าง และท่านสามารถอ้างสิทธิดังกล่าวได้อย่างไร

โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจมีสิทธิได้รับข้อมูลที่ชัดเจนจากเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บเกี่ยวกับท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิดังต่อไปนี้

 

สิทธิในการเข้าถึง

ท่านมีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งว่า เราจัดเก็บข้อมูลอะไรเกี่ยวกับท่านบ้าง และเราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอย่างไร รวมถึงสิทธิในการได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิร้องขอให้เราทำการเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ (หากมี)

สิทธิในการแก้ไข

หากท่านสังเกตเห็นว่าข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านสามารถขอให้เราดำเนินการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา

สิทธิในการลบ

ท่านสามารถขอให้เราลบข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราได้จัดเก็บไว้เมื่อใดก็ได้ หรือให้เราดำเนินการทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

สิทธิในการจำกัดการประมวลผล

หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เราทำการลบข้อมูลของท่าน แต่ก็ไม่อยากให้เราทำการประมวลผลข้อมูลต่อไป ท่านสามารถขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในกรณีนี้ เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่าน (Archive)แยกต่างหาก และจะนำข้อมูลดังกล่าวมารวมกับระบบปฏิบัติการของเราต่อเมื่อท่านต้องการเท่านั้น ทั้งนี้ ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของเราได้ในระหว่างนั้น มิฉะนั้น เราจะทำการประมวลผลข้อมูลของท่านอีกครั้ง

สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล

ท่านสามารถขอให้เราดำเนินการส่งข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราได้จัดเก็บไว้ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ หรือใช้ได้โดยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ)ให้แก่ท่าน หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นได้ ในบริบทนี้ เราจะจัดส่งข้อมูลให้แก่ท่านในรูปแบบ JSON

สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านได้ ซึ่งรวมถึงการคัดค้านการประมวลผลของเรา อันเป็นการประมวลผลโดยมิได้รับความยินยอมจากท่าน แต่เป็นการประมวลผลโดยใช้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  กรณีข้างต้นรวมถึงการตลาดแบบตรง  ท่านสามารถคัดค้านการรับจดหมายข่าวเมื่อใดก็ได้

ในกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลอันหนึ่งอันใดของเรา บนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือต้องการที่จะคัดค้านการประมวลผล คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลนั้นเมื่อใดก็ได้ โดยเหตุซึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ กรุณาเขียนอีเมลมาที่ dpo@foodpanda.co.th ในกรณีเช่นนี้ เรา จะทบทวนกิจกรรมการประมวลผลอีกครั้ง และจะหยุดการประมวลผลสำหรับวัตถุประสงค์นั้น หรืออธิบายให้ท่านทราบถึงเหตุผลที่เรา ควรได้รับความคุ้มครอง และเหตุผลที่เรา จะการประมวลผลต่อไป

สิทธิในการถอนความยินยอม

ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยใช้ฐานความยินยอม ท่านสามารถถอนความยินยอมในเวลาใดก็ได้

สิทธิในการร้องเรียน

หากท่านเชื่อว่า เราได้กระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสิทธิของท่าน ท่านสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้ รายละเอียดข้อมูลการติดต่อของหน่วยงานกำกับดูแลนั้นเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ อย่างไรก็ตาม เราสนับสนุนให้ท่านทำการติดต่อเราเพื่อแก้ไขปัญหาก่อนที่จะทำการร้องเรียนใด ๆ ต่อหน่วยงานกำกับดูแล

คำร้องขอของท่านในการใช้สิทธิใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้น จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และข้อจำกัดตามกฎหมาย และระเบียบที่ใช้บังคับ

หน่วยงานกำกับดูแลที่ดูแลรับผิดชอบสำหรับเรา คือ

ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ที่อยู่:  120 หมู่ 3 ชั้น 6 – 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ 10210 ประเทศไทย

ที่อยู่อีเมล: pdpc@mdes.go.th

 

 

ในกรณีที่ท่านมีข้อคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิใด ๆ ของท่านตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณาติดต่อเราที่

 

บุคคลติดต่อ: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่:  2034/88, 2034/129, 2034/130 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 19 ชั้น 30  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วย ขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

ที่อยู่อีเมล: dpo@foodpanda.co.th

 

เราจะดำเนินการอย่างไร หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ฟู้ดแพนด้าอาจทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยที่ฟู้ดแพนด้าจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านช่องทางการติดต่อที่ท่านได้เลือกไว้ ในกรณีที่การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงจะกระทบต่อวัตถุประสงค์เดิมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ฟู้ดแพนด้าจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจะดำเนินการให้ได้มาซึ่งความยินยอมของท่าน (หากต้องได้รับ) ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นจะมีผลใช้บังคับ