ประกาศรายชื่อผู้ได้รับโบนัสต่อที่ 1
(ประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือนกันยายน 2563)