ภาพกิจกรรม
S__112951301
S__112951303
S__112951305
S__112951307
S__112951306
S__112951304
กฎและกติกาการแข่งขัน

กติกาการแข่งขันทั่วไป
1. การแข่งขันในทุกรอบ ต้องสร้างห้องแข่งขันในโหมด Caldavar Valley 5v5 : (โหมดปกติ ไม่มีแบนฮีโร่) เท่านั้น
2. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ประกอบไปด้วยรอบออนไลน์และถ่ายทอดสด

 

1กติกาการแข่ง ROV.jpg

หัวหน้าทีมของฝ่ายชนะ จะต้องทำการส่งผลการแข่งขันมาที่ไลน์ @ 

การกระทำความผิดและบทลงโทษในรอบออนไลน์และถ่ายทอดสด

ห้ามมิให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
1. ห้ามใช้คำพูดหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ หรือเสียดสีผู้อื่น
บทลงโทษ : ปรับแพ้ในเกมที่พบการกระทำผิดในทันที

2. ห้ามส่งผลการแข่งขันอันเป็นเท็จ หรือบิดเบือน
บทลงโทษ : ปรับแพ้ในเกมที่พบการกระทำผิดในทันทีและตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้า  แข่งขัน ดังกล่าวออกจากการแข่งขันทันที   

3. ห้ามทีมผู้เข้าแข่งขันทุกทีมอนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ในทีมของตนตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ เข้าแข่งขันโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีชื่อผู้เข้า แข่งขันไม่ตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ ให้ทำการบันทึกภาพหลักฐานและยุติการแข่งขัน ในทันที แต่หากมีการแข่งขันจนจบเกม จะถือว่าทั้งสองทีมยินยอมให้  เกิดการแข่งขันขึ้น ทางทีมงานจะไม่รับฟังข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
บทลงโทษ : ปรับแพ้ในเกมที่พบการกระทำผิดในทันทีและตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวออกจากการแข่งขันทันที

4. ห้ามมิให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนอนุญาตให้บุคคลอื่นเล่นแทนตนเองในขณะทำการแข่งขัน
บทลงโทษ : ปรับแพ้ในเกมที่พบการกระทำผิดในทันทีและตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวออกจากการแข่งขันทันที

กฎ.jpg

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

1. กฎกติกาใดๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอาจจะมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี โดยทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. คำตัดสินของทีมงานไม่ว่าในเรื่องใดภายใต้การแข่งขันนี้ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด